Επικοινωνία

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαχείριση της ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους ακόλουθους λειτουργούς:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αναστάσιος Γιαννάκη, Διευθυντής
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 405623
Τηλεομοιότυπο: 22 663788
Email: info@dli.mlsi.gov.cy 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δρ. Χρύσανθος Σαββίδης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 405640
Τηλεομοιότυπο: 22 663788
Email: csavvides@dli.mlsi.gov.cy