Έργα/Προγράμματα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμμετέχει στα πιο κάτω έργα/προγράμματα που σχετίζονται ή/και εμπλέκουν θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα:

 

  • Interreg - Step2Smart

Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιώτικων Αστικών Περιοχών για τη Βελτίωση των Περιβαλλοντικών Συνθηκών Μέσω Χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών.

step2-smart-logo

 

  • LIFE - MEDEA

Μείωση των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία Υιοθετώντας Στρατηγικές Μειώσεις της Έκθεσης - ΜΗΔΕΙΑ

To πρόγραμμα αφορά στις δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση σε αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια <10 μm - PM10), κατά τη διάρκεια επεισοδίων Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου (ΚΣΕ). Το πρόγραμμα LIFE+ MEDEA σκοπεύει στην ανάπτυξη εφαρμόσιμων και βιώσιμων οδηγίων για υιοθέτηση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ΚΣΕ με σκοπό τη μείωση της έκθεσης. Ακολούθως η αποτελεσματικότητα των οδηγιών αυτών  για τη μείωση της έκθεσης σε αέριους ρύπους από ΚΣΕ και των επιδράσεων τους στην υγεία θα αξιολογηθεί  κατά τη διάρκεια Παρεμβατικής Μελέτης Δημόσιας Υγείας σε ομάδες ασθματικών παιδιών και ενήλικων ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες.

Στα πλαίσια του προγράμματος έχoυν δημιουργηθεί μικρού μήκους ταινίες (animation) για ενημέρωση του κοινού (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, ασθενείς) με απλά μέτρα μείωσης της έκθεσης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου, καθώς και η εφαρμογή MedAL για έγκαιρη προειδοποίηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, για επερχόμενα επεισόδια ΚΣΕ.

medea-logo

 

  • LIFE SIRIUS – Σύστημα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πληροφόρησης σε αστικές περιοχές

Στόχος του έργου LIFE SIRIUS είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης στο σχεδιασμό και διαχείριση της ποιότητας αέρα στις αστικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση μέσω αναπτυγμένης γνώσης, δεξιοτήτων και αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων αρχών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας απτής διαδικασίας ώστε να αναπτυχθεί και επιταχυνθεί η υλοποίηση λύσεων που στοχεύουν στο χειρισμό προβλημάτων ποιότητας αέρα, δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις στην υγεία και σε ένα πλαίσιο για αύξηση της πληροφόρησης περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με κακή ποιότητα αέρα.

Το έργο συγκεντρώνει 7 εταίρους από 3 κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία) με αντιπροσωπευτική γεωγραφική κάλυψη, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την ποιότητα αέρα και έχουν άριστη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά έργα.

Το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα των αρμόδιων αρχών των τριών περιοχών (Θεσσαλονίκη/Ελλάδα, Ρώμη/Ιταλία και Λευκωσία/Κύπρο) σε όλα τα επίπεδα σχετικά με δράσεις προετοιμασίας, μετριασμού και προσαρμογής που προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης για την ποιότητα αέρα με δύο κύριους στόχους:

1. Να αυξηθεί η ικανότητα και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης των τριών περιοχών που συμμετέχουν στο έργο ώστε να αναβαθμίσουν την απόδοση των Σχεδίων Δράσης σε κάθε πόλη.

2. Να αναπτυχθεί ένα κοινό σύστημα εκτίμησης σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την αέρια ρύπανση και μελλοντικά σενάρια που θα εκτιμήσουν την εξέλιξη της κατάστασης σε επιλεγμένες μελλοντικές περιόδους.

Το έργο θα αναπτύξει ακόμη ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, το οποίο θα βελτιώσει τα Σχέδια Δράσης για την ποιότητα αέρα, θα συμπεριλάβει πολυδιάστατα στοιχεία για αποτελεσματική και λειτουργική ροή πληροφοριών, θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης για διορθωτικές ενέργειες και θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών που λαμβάνουν αποφάσεις στο πεδίο εκτέλεσης των Σχεδίων Δράσης.

Ημερομηνία έναρξης: 1/8/2022

Ημερομηνία λήξης: 31/7/2025

Χρηματοδότηση: € 715,636.00

Συνολικός προϋπολογισμός: €1.192.729,00

Προϋπολογισμός ΤΕΕ: € 12.840,00

 

Το έργο “Σύστημα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πληροφόρησης σε αστικές περιοχές- LIFE SIRIUS” συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.

 

  • Edu4ClimAte - Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις Επιστήμες του Κλίματος και της Ατμόσφαιρας

Το έργο Edu4ClimAte θα ηγηθεί δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων στην Κύπρο και την Ελλάδα για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη συνεργασία τους με τα γύρω εθνικά οικοσυστήματα, σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ , με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (ΕΜΜΕ). Η εν λόγω περιοχή είναι μια περιοχή εντός και γύρω από την Ε.Ε., που έχει αναγνωριστεί ως «καυτό σημείο» της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και ως εκ τούτου, έχει στρατηγική σημασία για την επιτυχία των προσπαθειών της Ε.Ε. και της Παγκόσμιας κοινότητας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης, το Edu4Climate θα εργαστεί για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων που θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για το κλίμα.

Η κοινοπραξία Edu4Climate έλαβε χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα της Ε.Ε. «Horizon Europe Coordination & Support Action (CSA) - “European Excellence Initiative” (EEI)».

Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών (10/2022-10/2026) και σε αυτό συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από έξι χώρες της Ε.Ε. – Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Αυστρία, Φινλανδία και Γερμανία.

 

  • CiROCCO - Ενίσχυση των επιτόπιων περιβαλλοντικών παρατηρήσεων σε ερήμους που δεν έχουν υποβληθεί σε δειγματοληψία

Το έργο CiROCCO έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα σύστημα ανίχνευσης από άκρο σε άκρο, που αποτελείται από ένα κατανεμημένο δίκτυο οικονομικών κόμβων ανίχνευσης (αισθητήρων) σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές τηλεπισκόπησης και μοντελοποίησης αφομοίωσης δεδομένων. Το καθορισμένο δίκτυο αισθητήρων θα ενισχύσει την τρέχουσα έλλειψη επίγειας παρατήρησης σε περιοχές της ερήμου προσφέροντας μια λειτουργική και παράλληλα εύκολη στη συντήρηση και επέκταση λύση. Οι υπηρεσίες εμπορευματοποίησης θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της εγκατάστασης και ταυτόχρονα η εύρεση, προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση (FAIR) των δεδομένων θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες ενοποίησης και αφομοίωσης του οικοσυστήματος Cross-COPERNICUS, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η κοινοπραξία CiROCCO έλαβε χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα της Ε.Ε. «Horizon Europe Coordination & Support Action (CSA) - “European Excellence Initiative” (EEI)».

Το έργο έχει διάρκεια 36 μηνών (3/2023-3/2026) και σε αυτό συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από επτά χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Σερβία, Αίγυπτο, Ελβετία και Λουξεμβούργο).